Kategorie

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.aminar.eu Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.AMINAR.EU

 

 

 

    I.   Postanowienia ogólne.

   II.   Definicje.

  III.   Rodzaj i zakres usług elektronicznych.

  IV.   Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych.

   V.   Warunki zawierania umów sprzedaży.

  VI.   Sposoby płatności.

 VII.   Koszt, termin i sposoby dostawy.

VIII.   Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych.

  IX.   Tryb postępowania reklamacyjnego.

   X.   Prawo odstąpienia od umowy.

  XI.   Pliki "cookies".

 XII.   Postanowienia końcowe.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 

 I.  Postanowienia ogólne.

II.  Cel i zakres zbierania danych.

III. Podstawa przetwarzania danych.

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

V.  Postanowienia końcowe.

 

 

 

 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.aminar.eu prowadzony jest przez Grzegorza Biela prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa "AMINAR" Grzegorz Biela wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Zarzecze 41, 32-440 Sułkowice, NIP: 6811050101, REGON: 356265560, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@aminar.eutel. +48 12 273 26 06

 2. Sklep Internetowy www.aminar.eu działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.aminar.eu zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.aminar.eu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 6. Sklep internetowy www.aminar.eu prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową, różnorodnych Produktów dla domu i ogrodu ze szkła, metalu, lamp, antyków oraz wyrobów metaloplastycznych za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

 7. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe lub po renowacji (o czym Klient informowany jest na stronie danego Produktu), wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

II.  DEFINICJE

 

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowejwww.aminar.eu umożliwiający utworzenie Konta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowejwww.aminar.eu umożliwiający złożenie Zamówienia.

 4. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

 8. SKLEP INTERNETOWY- Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresemwww.aminar.eu.

 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Grzegorza Biela prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa "AMINAR" Grzegorz Biela z siedzibą w Sułkowicach, ul. Zarzecze 41, 32-440 Sułkowice, NIP: 6811050101, REGON: 356265560.

 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 15. STATUS REALIZACJI ZAMÓWIENIA- komunikat widoczny po zalogowaniu do Konta Klienta oznaczający etap na jakim znajduje się realizacja złożonego zamówienia. Możliwe są następujące statusy: oczekiwanie na przelew, przygotowanie do wysyłki, wysyłka, zakończona.

 

 

III.  RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a) prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,

b) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.

 1. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. W celu utworzenia Konta, Klient proszony jest o podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, Adres, NIP ( w przypadku przedsiębiorcy), telefon, e-mail.

 3. Usługodawca ma prawo zamieszczania na stronie Sklepu Internetowego treści reklamowych. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV.  WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Odpłatność:

a) Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 1. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) Komputer z dostępem do Internetu.

b) Dostęp do poczty elektronicznej.

c) Przeglądarka internetowa.

d) Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

e) Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

 2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest do rejestracji Konta w Sklepie Internetowym. Dzięki założeniu Konta, Klient informowany jest o etapie realizacji zamówienia za pomocą Statusu realizacji zamówienia.

 6. Zamówienia można składać poprzez:

a) witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień po zalogowaniu do Konta (Sklep Internetowy www.aminar.eu) – 24 godziny na dobę przez cały rok. Sklep realizuje złożone zamówienia od pon-pt w godzinach od 8:00 do 17:00.

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

     a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

     b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

   • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

   • oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia,

   • oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia,

   • niniejszy Regulamin,

   • oświadczenie o odstąpieniu Konsumenta.

   • wzór pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległośćc) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 1. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek. Wystawienie dowodu zakupu następuje w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Produkty są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 2. W celu otrzymania faktury VAT należy podać potrzebne do jej wystawienia dane w trakcie składania zamówienia oraz zaznaczyć chęć otrzymania faktury VAT w polu „komentarz”.

 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 10 (dotyczy przesyłek kurierskich), w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu lub faktury.

 5.  Klient uprawniony jest do wycofania złożonego zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

 6. Wprowadzanie powyższych zmian lub wycofanie złożonego zamówieniajest możliwe za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep@aminar.eu lub telefonicznie pod numerem: +48608710990 .

 

  

 

 

 

VI.  SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) Płatność przy odbiorze za tzw. Pobraniem.

b) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
Numer konta bankowego
 15 8589 0006 0170 0006 1913 0010 (Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków) (W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia.)

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.

 2. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych (tego samego dnia) .

 

VII.  KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wskazanej przez Klienta.

 3. Istnieje możliwości osobistego odbioru zakupionego Produktu po wcześniejszym ustaleniu z obsługą sklepu telefonicznie pod numerem telefonu: +48608710990 lub mailem sklep@aminar.eu.

 4. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a) Czas kompletowania Produktu, wynosi od 3 do 10 dni Roboczych.

à Termin określony w punkcie 4a może być dłuższy, gdy Produkt oznaczony jest w Sklepie jako Produkt „na zamówienie”. Termin dostawy Produktu wykonywanego na zamówienie podany jest w zakładce danego Produktu lub ustalany jest indywidualnie z Klientem przez złożeniem zamówienia.

b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 5 dni Roboczych.

 

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@aminar.eu lub pisemnie na adres: Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa "AMINAR" Biela Grzegorz, ul. Zarzecze 41, 32-440 Sułkowice;

c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

IX.  TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

 

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

b) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@aminar.eu lub pisemnie na adres: Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa „AMINAR” Biela Grzegorz, ul. Zarzecze 41, 32-440 Sułkowice. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres wskazany powyżej.

c) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

d) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem –nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem;
W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany towaru na wolny od wad;

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@aminar.eu lub pisemnie na adres Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa "AMINAR" Biela Grzegorz, ul. Zarzecze 41, 32-440 Sułkowice. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

b) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

c) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

X.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 6. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W szczególności dotyczy to Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie.

 

XI.  PLIKI "COOKIES"

 

 1. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy www.aminar.eu zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep Internetowy.

 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny zgodnie z ptk 5 (rozdz. XII).

 5. Sądowe rozstrzyganie sporów:

 

a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 

I.  Postanowienia ogólne.

II.  Cel i zakres zbierania danych.

III. Podstawa przetwarzania danych.

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

V.  Postanowienia końcowe.

 

 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.aminar.eu jest Grzegorza Biela prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa "AMINAR" Biela Grzegorz z siedzibą w Sułkowicach, ul. Zarzecze 41, 32-440 Sułkowice, NIP: 6811050101, REGON: 356265560; adres poczty elektronicznej:sklep@aminar.eu, zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.

 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

II.  CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.

 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

a) Imię i nazwisko, nazwa firmy,

b) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

c) Numer telefonu,

d) Numer NIP,

e) Adres e-mail.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

b) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

c) Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

 

III.  PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.

 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 

IV.  PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@aminar.eu.

 

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a) Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.

b) Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Moje konto

E-mail

Hasło